سوابق تدریس – Mostafa Sabzekar

صفحه اصلی

مصطفی سبزه کار

استاد یار
دانشگاه صنعتی بیرجند

  سوابق تدریس

سوابق تدریس

دروس کارشناسی ارشد

 • پایگاه داده پیشرفته
 • سیستم عامل پیشرفته
 • یادگیری ماشین
 • محاسبات نرم
 • داده کاوی پیشرفته
 • روش تحقیق

دروس کارشناسی

 • سیستم عامل
 • پایگاه داده
 • طراحی الگوریتم
 • ساختمان داده ها
 • برنامه نویسی با زبان C
 • شبکه های کامپیوتری
 • مهندسی اینترنت

site Update: ۱۹ آبان ۱۳۹۷