علاقه مندی ها – Mostafa Sabzekar

صفحه اصلی

مصطفی سبزه کار

استاد یار
دانشگاه صنعتی بیرجند

  علاقه مندی ها

علاقه مندی ها

  • الگوریتم های بایوانفورماتیک
  • طراحی و تحلیل الگوریتم
  • محاسبات نرم
  • یادگیری ماشین
  • داده کاوی

site Update: ۱۹ آبان ۱۳۹۷