افتخارات – Mostafa Sabzekar

صفحه اصلی

مصطفی سبزه کار

استاد یار
دانشگاه صنعتی بیرجند

  افتخارات

افتخارات

  • رتبه اول در بین دانشجویان ورودی دکترای سال 1389، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد
  • رتبه دوم در بین دانشجویان ورودی کارشناسی ارشد سال 1386، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد
  • محقق برتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1394

site Update: ۱۹ آبان ۱۳۹۷