تحصیلات – Mostafa Sabzekar

صفحه اصلی

مصطفی سبزه کار

استاد یار
دانشگاه صنعتی بیرجند

  تحصیلات

تحصیلات

دکترای مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (1390-1396)

 • گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • عنوان رساله: “تعیین ساختار صفحات بتای پروتئین با استفاده از همترازی بهبود یافته رشته های بتا و برنامه سازی پویای کارآمد”
 • استاد راهنما: پروفسور محمود نقیب زاده، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • استاد مشاور: دکتر جواد صدری، دانشگاه کانکوردیا، کانادا
 • نمره رساله: 19.45

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (1386-1388)

 • گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • عنوان پایان نامه: “بررسی تأثیر توجه مضاعف به نمونه‌های یادگیری با استفاده از قیود بهینه‌سازی طبقه‌بندهای ماشین بردار پشتیبان”
 • استاد راهنما: پروفسور محمود نقیب زاده، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • استاد مشاور: پروفسور هادی صدوقی یزدی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • نمره پایان نامه: 20

کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (1382-1386)

 • گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی تهران
 • عنوان پایان نامه: “استفاده از ماشین های بردار پشتیبان در پردازش تصویر”
 • استاد راهنما: دکتر پدرام
 • نمره پایان نامه: 20

site Update: ۱۹ آبان ۱۳۹۷