مقالات – Mostafa Sabzekar

صفحه اصلی

مصطفی سبزه کار

استاد یار
دانشگاه صنعتی بیرجند

  مقالات

مقالات

 

Journal Papers

 1. Mostafa Sabzekar, Mahmoud Naghibzadeh, Mahdie Eghdami and Zafer Aydin, “Protein β-sheet Prediction Using an Efficient Dynamic Programming Algorithm” Computational Biology and Chemistry, vol. 70, pp. 142-155, 2017. Published Version
 2. Mostafa Sabzekar, Mahmoud Naghibzadeh and Javad Sadri, “Efficient dynamic programming algorithm with prior knowledge for protein β-strand alignment,” Journal of Theoretical Biology 417, pp. 43-50, 2017. Published Version
 3. Farzaneh Kabirbeyk, Ali Harounabadi, Mostafa Sabzekar, “A fuzzy method for improving the functionality of search engines based on user & quot’s web interactions,” Management Science Letters 5 (4), pp. 377-386, 2015. Published Version
 4. Mostafa Sabzekar and Mahmoud Naghibzadeh, “Fuzzy c-means improvement using relaxed constraints support vector machines,” Applied Soft Computing, vol. 13 (2), pp. 881-890, 2013. Published Version
 5. Mostafa Sabzekar, Hadi Sadoghi Yazdi, and Mahmoud Naghibzadeh, “Relaxed constraints support vector machine,” Expert Systems, vol. 29, Issue 5, pp. 505-525, 2012. Published Version
 6. Mostafa Sabzekar, Hadi Sadoghi Yazdi, and Mahmoud Naghibzadeh, “Relaxed Constraints Support Vector Machines for Noisy Data,” Neural Computing and Application, vol. 20, pp. 671-685, 2011. Published Version
 7. Mostafa Sabzekar, Hadi Sadoghi Yazdi, Mahmoud Naghibzadeh, and Sohrab Effati, “Emphatic Constraints Support Vector Machines”,
  International Journal of Computer and Electrical Engineering, vol. 2, no. 2, pp. 296-306, 2010. Published Version
 8. Mohammad GhasemiGol, Mostafa Sabzekar, Hossein Deldari, and Amir-H Bahmani, “A Linda-based Hierarchical Master-Worker Model”, International Journal of Computer Theory and Engineering, vol. 1, no. 5, pp. 553-558, 2009. Published Version

Book Chapters

 1. Mostafa Sabzekar, Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam, and Mahmoud Naghibzadeh, “TCP traffic classification using relaxed constraints support vector machines,” Integration of Practice-oriented Knowledge Technology: Trends and Prospectives, Madjid Fathi (Ed.), ISBN 978-3-642-34470-1, pp.129 -141, 2013. Published Version

Conference Papers

 1. Mostafa Sabzekar, Mahmoud Naghibzadeh, Majid Sazvar, Toktam Dehghani, Bahareh Behkamal and Mahdie Eghdami, “BetaCon: Protein β-sheet Prediction Using Consensus of Predicted Superior Conformations,” 6th ACM Conference on 6th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Science, pp. 80-84, 2017. Published Version
 2. Mohammad GhasemiGol, Mostafa Sabzekar, Reza Monsefi, Mahmoud Naghibzadeh, Hadi Sadoghi Yazdi, “Support Vector Data Description with Fuzzy Constraints,” IEEE First International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation (ISMS), pp. 10-14, Liverpool, England, 2010. Published Version
 3. Mostafa Sabzekar, Mohammad GhasemiGol, Mahmoud Naghibzadeh, and Hadi Sadoghi Yazdi, “Improved DAG SVM: A New Method for Multi-Class SVM Classification”, WORLDCOMP’09 – The 2009 World Congress in Computer Science, Computer Engineering, and Applied Computing, Las Vegas, Nevada, USA. Proceedings of the 2009 International Conference on Artificial Intelligence (ICAI’09), Volume 2, pp. 548-553, 2009. Published Version
 4. Mostafa Sabzekar, Mahmoud Naghibzadeh, Hadi Sadoghi Yazdi, and Sohrab Effati, “Emphatic Constraints Support Vector Machines for Multiclass Classification”, IEEE Third UKSim European Symposium on Computer Modeling and Simulation (EMS), pp. 118-123, Athens, Greece, 2009. Published Version
 5. Mohammad GhasemiGol, Mostafa Sabzekar, Reza Monsefi, and Hadi Sadoghi Yazdi, “A New Tree Clustering Algorithm for Fuzzy Data Based on Alpha-cuts”, WORLDCOMP’09 – The 2009 World Congress in Computer Science, Computer Engineering, and Applied Computing, Las Vegas, Nevada, USA. Proceedings of the 2009 International Conference on Artificial Intelligence (ICAI’09), Volume 1, pp. 210–216, 2009. Published Version
 6. Jalal A. Nasiri, Mostafa Sabzekar, Hadi Sadoghi Yazdi, Mahmoud Naghibzadeh, Bahram Naghibzadeh, “Intelligent Arrhythmia Detection using Genetic Algorithm and Emphatic SVM (ESVM),” IEEE Third UKSim European Symposium on Computer Modeling and Simulation (EMS), pp. 112-117, Athens, Greece, 2009. Published Version

Persian Papers

 1. مینا زارعی، مصطفی سبزه ­کار و کاظم نیک فرجام، استفاده از تکنیک های کاربردکاوی وب برای بهبود طراحی وب سایت با استفاده از اطلاعات گوگل آنالیتیک و فایل های ثبت وقایع، اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، 1396. Published Version
 2. منصوره معمارزاده، مصطفی سبزه ­کار و محمد قاسمی گل، پیش بینی ریزش باران در استان خراسان جنوبی با استفاده از تکنیک های داده کاوی، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی، 1396. Published Version
 3. فائزه بارانی ومصطفی سبزه ­کار،  بررسی انواع روش های تشخیص بدافزارها و استراتژی های بدافزارها در مقابل آنها، چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی، 1396. Published Version
 4. فائزه بارانی ومصطفی سبزه ­کار،  تکنولوژی های سیستم های تشخیص نفوذ و ویژگی های ابزار تشخیص نفوذ ایده آل، چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی، 1396. Published Version
 5. جبار افشارکهن، مصطفی سبزه ­کار و حامدت وحدت نژاد، کاهش مصرف انرژی مراکز داده مبتنی بر رایانش ابری با استقرار هوشمند ماشین های مجازی از طریق الگوریتم رقابت استعماری، اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، 1395. Published Version
 6. فائزه بارانی و مصطفی سبزه­ کار، مروری بر روشهای تشخیص بدافزارها براساس تکنیک های مبتنی بر تحلیل ایستای فایل های اجرایی، کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران، 1395. Published Version
 7. جبار افشارکهن، مصطفی سبزه­ کار و حامدت وحدت نژاد، زمانبندی بهینه مراکز داده مبتنی بر رایانش ابری با استقرار هوشمند ماشین های مجازی از طریق الگوریتم رقابت استعماری، اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، 1395. Published Version
 8. جبار افشارکهن، مصطفی سبزه­ کار و حامدت وحدت نژاد، بررسی روش های مدیریت منابع در رایانش ابری، اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،  1395. Published Version
 9. ملیحه وضیع، مصطفی سبزه کار، حامد وحدت نژاد، رویکردی مبتنی بر خوشه بندی برای طبقه بندی داده های نامتوازن دو کلاسی با استفاده از مفهوم عدم قطعیت، کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، 1394. Published Version
 10. راحله ملکی، سید مجتبی روحانی و مصطفی سبزه کار، تشخیص پلاک خودرو با استفاده از الگوریتم آبشاری و ردیابی، کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، 1394. Published Version
 11. حمیدی, حمیدرضا؛ مصطفی سبزه کار و حامد وحدت نژاد، ۱۳۹۴، ارائه یک مدل محاسباتی مبتنی براطمینان برای مدیریت اعتماد درشبکه های اجتماعی،کنفرانس بین المللی پژوهش های  کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، تربت حیدریه، شرکت مخابرات خراسان رضوی. Published Version
 12. شفیع پور, فاطمه؛ مصطفی سبزه کار و میلاد مردانی، ۱۳۹۴، بهبود عملکرد الگوریتم های انتخاب ویژگی جستجوی عقبگرد و رو به جلو متوالی به کمک،مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران. Published Version
 13. ملکی، راحله، صدیقه ملکی، و مصطفی سبزه کار، ،1392کاربرد شبکه های حسگر بیسیم در کشاورزی دقیق، دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا. Published Version

 


site Update: ۱۹ آبان ۱۳۹۷